Bufor keep

Bufor danych domyślnie ma jedną część - DEFAULT. W razie potrzeby możemy jeszcze go podzielić
na część KEEP, RECYCLE, oraz nK BUFFER. 
 
Bufor KEEP służy do przechowywania obiektów które chcemy trwale przechowywać w pamięci,
w taki sposób by nie zostały "wypchnięte" przez nowe bloki danych. Przykładowo jeśli jakaś tabela
jest wykorzystywana często, chcemy by zawsze był do niej szybki dostęp. W takim wypadku musimy
stworzyć taki bufor i określić że ta tabela ma byc przechowywana w nim.

Obiekty w nim się zawierające zostały załadowane tam w momencie kiedy zaszła konieczność sięgnięcia do nich z plików na dysku twardym. Na podstawie algorytmu LRU najdawniej używane obiekty zostają z tego bufora wywalane jeśli bufor się przepełni. Możesz jednak chcieć mieć jakiś obiekt zawsze przechowywany w pamięci  bo mimo że sięgasz do niego rzadko, to jednak oczekujesz szybkiego dostępu do niego. Wpierw musisz ustawić sobie wielkość bufora keep:

alter system set db_keep_cache_size=10M;

Teraz możesz wybrane obiekty (tabele albo indeksy) zmienić tak by zawsze były one ładowane do bufora KEEP. Istniejącą tabelę możesz zmienić w ten sposób:

alter table tabela storage (buffer_pool keep);

Możesz również zdefiniować to od razu przy tworzeniu tabeli:

create table tabela2(
kolumna1 number,
kolumna2 varchar2(50)
)storage (buffer_pool keep);